• Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Endringer i strømforholdene i Byfjorden og Tønsberg havn 

   Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; C. Sandbo, Hilde (Statens vegvesens rapporter;533, Report, 2017-02)
   I forbindelse med kommunedelplan for fastlandsforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme har vi sett på konsekvenser av to ulike fjordkryssinger. I hver trase er alternativer med senketunnel og åpne påkjøringer med spuntvegger, ...
  • Fastlandsforbindelsen mellom Nøtterøy og Tønsberg: Resultater fra strøm-, CTD-, og turbiditetsmålinger i fjorden og Aulielva 

   Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; C. Sandbo, Hilde (Statens vegvesens rapporter;541, Report, 2018-01)
   Rapporten gir en gjennomgang og oppsummering av målinger av strøm, CTD, oksygen og turbiditet i Vestfjorden, Kanalen og Byfjorden i Tønsberg. Målingene ble utført i perioden 29.8.2017 - 31.10.2017. I tillegg til målinger ...
  • Fastlandsforbindelsen til Magerøya 

   Carlson, Hugo; Eltvik, Arne R.; Drømtorp, Åse M. (Student paper, others, 1994)
  • Fatigue assessment 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The Bjørnafjorden floating bridge concept K12 (the project groups (OON) proposed concept; curved, end-anchored with mooring system) has been evaluated for fatigue life. This report includes calculations of fatigue life for ...
  • Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt langs veg : En sammenstilling av "etterundersøkelser av vilttiltak 2009-2010" 

   Thøger-Andersen, Karianne (Statens vegvesens rapporter;78, Report, 2012-07)
   Det er gjennomført en rekke forskjellige typer vilttiltak langs det statlige vegnettet i Norge, både som trafikksikkerhetstiltak, og tiltak som skal redusere barriereeffekten som påføres viltet. For å redusere risikoen for ...
  • A feasibility study for road and weather information and variable speed limits 

   Foss, Trond; Roche-Cerasi, Isabelle; Arnesen, Petter (TØI rapport;SINTEF rapport A27878, Report, 2016-12)
   The report describes the different types of weather and road information systems in Finland, Denmark, Sweden, Iceland, Austria, Germany, Canada and USA
  • Fedafjord bru: rapport fra kabelutstøping av hengestenger 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2427, Research report, 2005-12-22)
   Utstøping av forankring av hengestangskabel ble utført i Bridons anlegg i Gelsenkirchen, Tyskland 15. desember 2005. Produksjonsstøp av forankring i en ende av hengestang nr. 8 vest og 8 øst ble utført i nærvar av ...
  • Fedafjord bru: rapport fra strekkprøving av bærekabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2394, Research report, 2005-06-20)
   Strekkprøving av hovedkabel for Fedafjord bru ble utført av Deautsche Montan Technoligie GmbH (DMT) i Bochum, Tyskland 3. juni 2005. Kabelens bruddstyrke ble registrert til 11.150 kN, som er 5 % over spesifisert bruddlast. ...
  • Fedafjord bru: rapport fra strekkprøving av hengestang og suppleringkabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2428, Research report, 2005-12-22)
   Strekkprøving av en hengestang og en suppleringskabel ble utført 17. desember 2005 hps DMT i Bochum, Tyskland i nærvær av representanter fra Det norske Veritas og Statens vegvesen. Hengestang og suppleringskabel oppfylte ...
  • Fedafjord bru: rapport fra utmattingsprøving av bærekabel 

   Gundersen, Gunnar (Teknologirapport;2400, Research report, 2005-07-15)
   Utmattingsprøving av bærekabel for Fedafjord bru er utført av Deutsche Montan Technologie (DMT) i Bochum, Tyskland i perioden 2. til 15. juni 2005. I løpet av utmattingstesten ble det registrert 19 trådbrudd, hvorav 13 i ...
  • Feiing og salting i Strømsås-tunnelen mars 2004: innledende analyse 

   Aldrin, Magne (Notat;2004:27, Research report, 2004-11-09)
   I mars 2004 blei det gjennomført forsøk med vasking og salting i Strømsåstunnelen, med sikte på å redusere konsentrasjonen av svevestøv. Samtidig blei det gjort målinger av PM10, meteorologi og trafikkvolum.
  • Feltforsøk - mørtel egnet for katodisk beskyttelse: Beskrivelse av feltforsøket FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021 

   Hornbostel, Karla; E. Antonsen, Roy; Helgestad, Stig Henning; Rognan, Odd-Magne (Statens vegvesens rapporter;671, Report, 2020-09-16)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2019 et feltforsøk ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke for prøving av mørtler brukt til katodisk beskyttelse. I feltforsøket prøves et utvalg av aktuelle ...
  • Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel - Varige veger 2011 - 2014 

   Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;103, Report, 2013-04)
   Denne rapporten handler om et feltforsøk på E18, Vestfold der et polymermodifisert bindemiddel ble brukt i slitelaget. Teststrekningene ble fulgt opp fra 2002 til 2010 med årlige spor- og jevnhetsmålinger. Dette feltforsøket ...
  • Feltforsøk med svinnreduserende tilsetningsstoff 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr.2267, Research report, 2002-04)
   Stor tendens til opprissing er en vesentlig ulempe med betong etter vegvesenets spesifikasjoner. Utttørkingssvinnet til betong er generelt ugunstig, og det står høyt på betongteknologenes ønskeliste å få redusert dette. ...
  • Feltforsøk med ubundet asfaltgranulat : Avsluttende undersøkelser på forsøksstrekningene på Fornebu 

   Bragstad, Ragnar; Dørum, Sigmund (Teknologirapport;2421, Research report, 2005-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 4 ”Gjenbruk av asfalt” (DP4) som denne rapporten tilhører, har følgende målsetninger: - bidra til større bevisstgjøring ...
  • Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift 

   Bolme, Inge; Nonstad, Bård (Statens vegvesens rapporter;550, Report, 2017-09)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra gjennomførte feltforsøk med ulike sandkvaliteter. Testene har bidratt til økt kunnskap og endrede krav til strøsand som benyttes i Statens vegvesens driftskontrakter. Prosjektet ...
  • Feltforsøk med vibreringsfri betong 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr. 2088, Research report, 1999-06)
   Den 1. februar 1999 ble de to 18,5 lange kulvertveggene i Kvennabakkundergangen, Rv 651 i Volda i Møre og Romsdal, utstøpt med vibreringsfri betong som et feltforsøk. Betongen inneholdt tilsetningsstoffet Sika Viscocrete 3.
  • Feltforsøk Sykkylven bru: aktivitet DP2 A4 

   Carlsen, J.E. (Betongkonstruksjoners Livsløp;nr. 11, Research report, 2006-11)
   Rapporten gir resultater fra kloridmålinger utført på prøvestykker fremstilt av samme betong som ble benyttet på Sykkylven bru. Prosjektet skal danne grunnlaget for vurdering av hvilken betydning den maksimale herdetemperaturen ...
  • Feltforsøk vibreringsfri betong: Søndre Bjørnstad bru 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;nr. 2148, Research report, 2000-04)
   Feltforsøket ble utført 17. februar 2000 og omfattet kulvertvegger og tre vingemurer, ca. 127 m3 betong, veggtykkelse 50 cm.
  • Feltundersøkelser : retningslinje [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R211, Book, 2014)
   Feltarbeid skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer. Arbeidet skal foregå i henhold til vegvesenets HMS-håndbøker, og ellers etter andre lover og regelverk som gjelder for arbeidet, arbeidsplassen ...