• Dekkeprosjektet Region øst : Sluttrapport 2019 

   Myre, Jostein; Berntsen, Geir; Svingheim, Kari; Dahl, Torgrim (Statens vegvesens rapporter;480, Report, 2019-11)
   Dekkeprosjektet i Region øst har operert fra 2003 til 2019. Rapporten omtaler status for vegdekkene i Region øst, det utviklingsarbeidet som er gjort, og status for aktuell kunnskap innen dekkeløsninger, kontraktsutforming ...
  • Dekkeslitasje på det høytrafikkert vegnett i Tromsø: Kartlegging av tilstandsutvikling av asfaltdekker med høyverdig tilslag i Tromsø, samt årsaker til lav dekkelevetid og problematikk rundt dette. 

   Myrvang, Arild; Johansen, Odd Arild (Bachelor thesis, 2017)
   Det har i de senere år blitt registrert en økt sporutvikling på veinettet i Tromsø som SVV overvåker. Det er i denne anledning ønske om å kartlegge hvilke strekninger som har økt sporutvikling, og hvordan dette fordeler ...
  • Dekkestrategi 2007 for Statens vegvesen, Region øst 

   Berntsen, Geir; Myre, Jostein; Refsdal, Geir (Teknologirapport;2491, Research report, 2007-05-23)
   Region øst har de senere årene fått god oversikt over dekkelevetider og kostnader for ulike dekkealternativer. Kobling av disse opplysningene har gitt bedre grunnlag for optimalisering av dekkevalgene, og bruk av de ...
  • Dekkevalg 2013 : beste praksis i Region øst 

   Myre, Jostein (Statens vegvesens rapporter;255, Report, 2013-11)
   Rapporten beskriver beste praksis for dekkevalg i Region øst. Grunnlaget for arbeidet har vært beregning av årskostnader for ulike dekkeløsninger samt innsamling av erfaringer fra byggeledere i regionen.
  • Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? 

   Bolme, Inge (Statens vegvesens rapporter;553, Report, 2019-07)
   Dekk er av stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet spesielt på vinterføre. Feltforsøket ble gjennomført blant annet for å studere effekten av seiping. Seiping benyttes for å bedre dekks egenskaper på vinterføre, ...
  • Dekktester for tunge kjøretøy : har seiping av dekk en effekt? 

   Bolme (VDI), Inge (Statens vegvesens rapporter;553, Report, 2019-08)
   Dekk er av stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet spesielt på vinterføre. Feltforsøket ble gjennomført blant annet for å studere effekten av seiping. Seiping benyttes for å bedre dekks egenskaper på vinterføre, ...
  • Dekkutrustning på tunge kjøretøy vinterstid : rapport 

   Odden, Are (Research report, 1999)
  • Delprosjekt A, Forundersøkelser - Sluttrapport 

   Rønning, Jan Steinar (Publikasjon;102, Research report, 2003-10)
   Formålet med Delprosjekt A, Forundersøkelser i prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" var å vurdere om nyere ikke utnyttede teknikker kunne forbedre forundersøkelsene både kvalitets- og kostnadsmessig, samt å ...
  • Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus : evaluering av Oslopakke 1 og 2 

   Lian, Jon Inge (TØI rapport;714/2004, Research report, 2004)
  • Den fjerde faktor - Sosiale medier, ungdom og trafikksikkerhet 

   Moe, Dagfinn; Roche‐Cerasi, Isabelle; Kummeneje, An‐Magritt; Brandtzæg, Petter Bae; Skjuve, Marita (SINTEF rapport;2018:00879, Report, 2018-09-03)
   Prosjektet er knyttet til programmet Bedre sikkerhet i trafikken (BEST) som er et FoU-program i regi av Statens vegvesen. Statens vegvesen står overfor mange utfordringer med hensyn til effektiv og riktig bruk av sosiale ...
  • Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport 

   Vågane, Liva; Brechan, Inge; Hjorthol, Randi (TØI rapport;1130/2011, Report, 2011-01)
   I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009) er ca 29 000 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål ...
  • Den senere tids rettsutvikling av bruksverdiprinsippet etter ekspropriasjonserstatningsloven 

   Virik, Eivind Moe (Master thesis, 2018)
   Temaet for denne oppgaven er rettsutviklingen av bruksverdiprinsippet i ekspropriasjonserstatningsretten fra 2014 til i dag.
  • Deponering av tunnelmasse i sjøen 

   Kjos-Wenjum, Sverre (Teknologirapport;2417, Research report, 2005-11)
   Bogstunnelen er ein del av E39 og ligg mellom Vadheim og Lavik i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane. Tunnelen er om lag 3,5 km lang og vart opna for trafikk i juni 2004. I planane for utbygginga var det lagt opp til å ...
  • Description and structural analysis of a marine bridge for the Digernessund crossing 

   Hellvik, Elise (Master thesis, 2018)
   The relevance of marine bridges have increased during the past years due to the plans of renewing route E39. Different types of marine bridges have been described in this thesis, with focus on the concepts proposed for the ...
  • Design basis Bjørnafjorden 

   Statens vegvesen (Statens vegvesenss rapporter;, Report, 2018-11-19)
   A bridge will replace todays ferry connection between Halhjem and Sandvikvåg in Bjørnafjorden. The bridge will be a part of a larger project to make E39 continuous, without ferries, from Kristiansand to Trondheim. Replacing ...
  • Design of cable stayed bridge 

   Statens vegvesen; HeSky (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   The cable-stayed part of the Bjørnafjorden bridge is well within span-lengths of conventional cable-stayed bridges. Untraditional features as in-length inclination of the tower, and grouping of cables makes the design more ...
  • Design of footbridge with GFRP reinforced concrete 

   Skogland, Bengt Olav; Hansen, Eirik Hartveit; Kristiansen, Ørjan André (Bachelor thesis, 2016)
   Due to corrosion of steel reinforcement in concrete structures, the search of other material compositions and design methods has been carried out throughout the world. Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) is one type ...
  • Design of pontoons and columns 

   OHHK/DDS; Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;, Report, 2019-08-15)
   Finite element models of two typical pontoon and column geometries have been developed. Both linear and non-linear finite element models are created. The ULS utilization and ALS utilization of both pontoon geometries ...
  • Design, distraksjon, død? 

   Aarvold, Rita Helen; Mjøsund, Geir Christer; Plukkerud, Tore; Bjerke, Hildegunn (Others, 2013)
   Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring av vegtrafikken. Høsten 2013. Universitetet i Stavanger.
  • Designhåndbok : etatens visuelle identitet : retningslinjer [Håndbok 170] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;170, Book, 2010)
   Designhåndboken gir en samlet fremstilling av de elementer som skal benyttes i visuell sammenheng. Den inngår som et sentralt styrende dokument som del av vårt ledelses og styringssystem. Det viktigste er de visuelle ...