• Technology survey for renewable energy Integrated to bridge constructions, Wind solar wave and tidal 

   Christophersen, Espen Borgir Rambøll (Statens vegvesens rapporter;112, Report, 2012-04)
   The main objective is to investigate the possibilities for using the bridge construction in order to increase the potential for renewable energy production. An assessment of the importance of a combined exploitation of ...
  • Tegningsgrunnlag : retningslinjer [Håndbok 139] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;139, Book, 2007-06)
   Håndbok 139 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Håndboken omhandler tekniske tegninger som grunnlag for: Tidlige planfaser (Oversikts- og reguleringsplaner) Bygging ...
  • Tegningsgrunnlag: [Håndbok R700] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R700, Book, 2014-06)
   Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger og gater. Første del av håndboken (Generell del) gir en kort omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske planer, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning : veiledning [Håndbok 264] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2008)
   Denne veiledningen omhandler tekniske krav til veg- og gatebelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende langs kjørebanen, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning : veiledning : [Håndbok 264] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2013)
   Denne veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende ...
  • Tekstur på freste vegdekker 

   Andersen, Eivind Olav; Aaness, Knut; Dørum, Sigmund (Intern rapport;2152, Research report, 2000-04)
   Fresing av vegdekker er blitt et vanlig vedlikeholdstiltak på veger med spordannelse, evt. glatt dekke m.m. Forsøkene er utført på to strekninger på E6 i Sør-Trøndelag, hver bestående av seks delfelt med ulike kombinasjoner ...
  • Telehiv på nye norske veger - hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? 

   Øvstedal, Eirik (Statens vegvesens rapporter;79, Report, 2012-02)
   Ekspertgruppen har spesielt undersøkt, og forsøkt å finne årsakene til at det har oppstått frostskader og telehiv på følgende nye vegstrekninger: E18 Krosby - Knapstad E16 Wøyen - Bjørum Rv2 Kløfta – Nybakk Eksp ...
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1985-10)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-03)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-07)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1985-12)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-05)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-10)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1985-06)
  • Telleplan sykkeltellinger 2004-2009 Oslo og Akershus 

   Kvisselien, Gudmund (PROSAM-rapport;110, Research report, 2004-02)
   Formålet med telleplanen er å utarbeide et generelt telleopplegg som gir tilstrekkelig og riktige trafikkdata for ulike formål.
  • Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved veg 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;680, Report, 2017-08)
   I løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører ...
  • Temaanalyse av dødsulykker uten bruk av bilbelte : basert på UAG-databasen 

   Syljuberget Haugvik, Espen (Statens vegvesens rapporter;221, Report, 2014-03)
   Temaanalysen ser på dødsulykker der bilbelte ikke ble brukt. Den er laget på grunnlag av dybdeanalyser av dødsulykker som ernutarbeidet av ulykkesanalysegruppene (UAG) i landets fem vegregioner i perioden 2005-2012. Det ...
  • Temaanalyse av eldreulykker : en analyse av vegtrafikkulykker med eldre trafikanter i Norge 2005-2011 

   Haugvik, Espen; Rygh Holten, Marie (Statens vegvesens rapporter;190, Report, 2013-01)
   Temaanalysen fokuserer på årsaker bak trafikkulykker der eldre trafikanter over 75 år er involvert. Eldre trafikanter holder seg stort sett innenfor regulert adferd, men gjør likevel feil i vanlige, planlagte trafikksituasjoner. ...
  • Temaanalyse av sykkelulykker : 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 

   Krekling, Anette; Schau, Vibeke; Nærum, Arild; Hatlestad, Runar (Statens vegvesens rapporter;294, Report, 2014-05-20)
   Temaanalysen av dødsulykker på sykkel bygger på 71 vegtrafikkulykker i perioden 2005-2012, der en syklist har omkommet i hver av dem. Grunnlaget for analysen er dybdeanalyserapporter av enkeltulykker, samt underliggende ...
  • Temaanalyse av sykkelulykker : basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2008 

   Statens vegvesen. Region sør (Rapport;2009.12, Research report, 2009-12-31)
   Materialet fra dybdeanalyser av de 33 dødsulykkene med syklister i perioden 2005-2008 er gjennomgått av en intern arbeidsgruppe i Statens vegvesen Region sør med kompetanse innen trafikksikkerhet og sykling. Hensikten ...