• Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning : veiledning [Håndbok 264] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2008)
   Denne veiledningen omhandler tekniske krav til veg- og gatebelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende langs kjørebanen, ...
  • Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning : veiledning : [Håndbok 264] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2013)
   Denne veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende ...
  • Tekstur på freste vegdekker 

   Andersen, Eivind Olav; Aaness, Knut; Dørum, Sigmund (Intern rapport;2152, Research report, 2000-04)
   Fresing av vegdekker er blitt et vanlig vedlikeholdstiltak på veger med spordannelse, evt. glatt dekke m.m. Forsøkene er utført på to strekninger på E6 i Sør-Trøndelag, hver bestående av seks delfelt med ulike kombinasjoner ...
  • Telehiv på nye norske veger - hvorfor, og hva kan gjøres for å unngå dette? 

   Øvstedal, Eirik (Statens vegvesens rapporter;79, Report, 2012-02)
   Ekspertgruppen har spesielt undersøkt, og forsøkt å finne årsakene til at det har oppstått frostskader og telehiv på følgende nye vegstrekninger: E18 Krosby - Knapstad E16 Wøyen - Bjørum Rv2 Kløfta – Nybakk Eksp ...
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1985-10)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-03)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-07)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1985-12)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-05)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1984-10)
  • Telemarksvingen 

   Statens vegvesen (Others, 1985-06)
  • Telleplan sykkeltellinger 2004-2009 Oslo og Akershus 

   Kvisselien, Gudmund (PROSAM-rapport;110, Research report, 2004-02)
   Formålet med telleplanen er å utarbeide et generelt telleopplegg som gir tilstrekkelig og riktige trafikkdata for ulike formål.
  • Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved veg 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;680, Report, 2017-08)
   I løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører ...
  • Temaanalyse av dødsulykker uten bruk av bilbelte : basert på UAG-databasen 

   Syljuberget Haugvik, Espen (Statens vegvesens rapporter;221, Report, 2014-03)
   Temaanalysen ser på dødsulykker der bilbelte ikke ble brukt. Den er laget på grunnlag av dybdeanalyser av dødsulykker som ernutarbeidet av ulykkesanalysegruppene (UAG) i landets fem vegregioner i perioden 2005-2012. Det ...
  • Temaanalyse av eldreulykker : en analyse av vegtrafikkulykker med eldre trafikanter i Norge 2005-2011 

   Haugvik, Espen; Rygh Holten, Marie (Statens vegvesens rapporter;190, Report, 2013-01)
   Temaanalysen fokuserer på årsaker bak trafikkulykker der eldre trafikanter over 75 år er involvert. Eldre trafikanter holder seg stort sett innenfor regulert adferd, men gjør likevel feil i vanlige, planlagte trafikksituasjoner. ...
  • Temaanalyse av sykkelulykker : 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 

   Krekling, Anette; Schau, Vibeke; Nærum, Arild; Hatlestad, Runar (Statens vegvesens rapporter;294, Report, 2014-05-20)
   Temaanalysen av dødsulykker på sykkel bygger på 71 vegtrafikkulykker i perioden 2005-2012, der en syklist har omkommet i hver av dem. Grunnlaget for analysen er dybdeanalyserapporter av enkeltulykker, samt underliggende ...
  • Temaanalyse av sykkelulykker : basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2008 

   Statens vegvesen. Region sør (Rapport;2009.12, Research report, 2009-12-31)
   Materialet fra dybdeanalyser av de 33 dødsulykkene med syklister i perioden 2005-2008 er gjennomgått av en intern arbeidsgruppe i Statens vegvesen Region sør med kompetanse innen trafikksikkerhet og sykling. Hensikten ...
  • Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vilt og andre dyr i perioden 2005-2011 

   Wildenschild, Henrik; Gade-Sørensen, Lars Aage; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;191, Report, 2013-02-06)
   I rapporten presenteres oversikt over ulykkenes fordeling på fartsgrense, vegtype, fylke, kalendermåned tid på døgnet, skadegrad m.m. av trafikkulykkene der dyr og vilt var innblandet som skjedde på vegnettet i Norge i ...
  • Temaanalyse av traktorulykker 

   Olsen, Roar; Øvernes, Kristian; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;574, Report, 2016-04)
   Temaanalyse av traktorulykker bygger i hovedsak på dybdestudier fra UAG av 27 dødsulykker med traktor for perioden 2005- 2014. I tillegg er det supplert med analyse av statistikk fra STRAKS-ulykkesregisteret over ca. 600 ...
  • Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør : med fokus på gående og syklende 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;145, Report, 2013-05-06)
   Rapporten oppsummerer resultater fra analyser av ulykker i byer og tettsteder i Region sør. Ulykkesregisteret STRAKS (20022011) og dybdeanalyser av dødsulykker (2005-2011) utgjør datagrunnlaget. Rapporten fokuserer på ...