Now showing items 204-223 of 3544

  • Beregning og inspeksjon av betongbru med betydelig skadeomfang 

   Baustad, Kari Wågan; Krumsvik, Merete Ommedal (Master thesis, 2015)
   Oppgaven går ut på å vurdere tilstanden og bæreevnen til Nerlandsøybrua, som er ei slank bru utsatt for et værhardt klima på kysten av Sunnmøre. Kapasitetskontrollen er utført for prosjektert, uskadet tilstand samt skadet ...
  • Beregning og oppfølging av alkaliskadet bru - analyse og kapasitetskontroll 

   Rustand Iversen, Hilde Marie; Abrahamsen Selvik, Tuva (Master thesis, 2019-06)
   I denne masteroppgaven har vi sett på bæremessige konsekvenser av alkalireaksjoner. Merkonkret har vi gjort en etterberegning og kapasitetsverifikasjon av Fiborg bru, med spesielt s økelys på lastvirkninger fra alkalireaksjoner ...
  • Beregning og oppfølging av eksisterende bruer med betydelig skadeomfang 

   Knutsdatter, Sol Marlene (Master thesis, 2018)
   Alkalireaksjoner er en langtidseffekt forårsaket av en volumutvidelse av betongen. Dette kan føre til opprissing og følgeskader på betongkonstruksjoner, og er spesielt observert på brukonstruksjoner som ble bygget på 1950 ...
  • Beregning og oppfølging av eksisterende bruer med betydelig skadeomfang 

   Grimsmo, Torgeir; Welle, Knut (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven er tilstanden og kapasiteten til Tjeldsundbrua i Troms blitt vurdert. Kapasiteten er vurdert i forhold til de store skadene av alkaliereaksjoner, som brua lider av. Tjeldsundbrua er ei to-felts ...
  • Beregninger for samvirkebruer 

   Esam, Suleman (Master thesis, 2014)
  • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
   Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
  • Berekningsmetodar for spennarmerte betongbruer 

   Sæther, Leif-Kristian (Bachelor thesis, 2014)
  • Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet 

   Pabst, Thomas; Hindar, Atle; Hale, Sarah; Garmo, Øyvind; Bækken, Torleif; Petersen, Karina; Endre, Erik; Baardvik, Gunvor (Statens vegvesens rapporter;389, Report, 2015-06)
   NGI og NIVA har gjennomført et litteraturstudium for å beskrive og klassifisere bergarters potensielle negative effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet. Med anleggsvirksomhet i Norge tenker vi ikke bare på veg, men ...
  • Berginjeksjon i praksis 

   Klüver, Bjørn Helge; Kveen, Alf (Publikasjon: Statens vegvesen;104, Research report, 2004-01)
   Det er i prosjektet funnet at det er fullt mulig å gjennomføre teknisk kompliserte tunnelanlegg med full kontroll på grunnvannet. Det kan gjøres med systematisk sementbasert injeksjon. I de senest drevne vellykkete og ...
  • Berginjeksjon: Delprosjekt C - Tetteteknikk 

   Klüver, Bjørn Helge (Intern rapport;2151, Research report, 2000-04)
   • Berginjeksjon er et teknisk komplekst fag som krever inngående praktisk erfaring og bred geologisk bakgrunn av de som er ansvarlige for planlegging og utførelse. • Prosjekteringsarbeider skal på bakgrunn av hydrologiske ...
  • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
   Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
  • Bergmasseklassifikasjon 

   Pedersen, Knut Borge (Intern rapport;2365, Research report, 2004-09-06)
   Bergmasseklassifikasjon har blitt utviklet i mer enn 100 år siden Ritter ( 1879 ) forsøkte å formalisere en empirisk tilnærmelse til tunnelsikring. En må være oppmerksom på at klassifikasjon av bergmasse i utgangspunktet ...
  • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

   Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
   Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...
  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...
  • Bestandighet og levetid av reparerte betongkonstruksjoner : aktivitet DP2 A2 

   Arntsen, Bård (Betongkonstruksjoners livsløp;rapport nr. 9, Research report, 2006)
  • Bestemmelse av frysepunkt til natrium-/magnesiumklorid løsninger 

   Rekstad, Håvard; Hardarsson, Vidar (SINTEF Teknisk rapport;F6174, Research report, 2005)
  • Bestemmelse av materialparametre for vegbyggingsmaterialer 

   Bakløkk, Leif; Slyngstad, Tore; Kristiansen, Kjell E. (Inter rapport;1134, Research report, 1983-12)
   Hovedformålet med arbeidet har vært å vurdere noen av de gjeldende materialkoeffisientene i Norge, samt gi eventuelle forslag til justeringer eller endringer. Dette er gjort ved undersøkelser av laboratoriefremstilte prøver ...
  • Besøkende sitt syn på tilrettelegging langs Fossestien - en brukerundersøkelse langs Nasjonal turistveg over Gaularfjellet 

   Haavik, Thomas (Master thesis, 2018)
   Etter åpningen av det nye utkikkspunktet ”Utsikten” ved Nasjonal turistveg Gaularfjellet sommeren 2016 har strekningen økt i popularitet. Statens vegvesen ønsker derfor å vite mer om brukerne av turistvegen og Fossestien, ...
  • Betong regelverk 2006: Standarder og prosesskode 

   Kompen, Reidar (Teknologirapport;2467, Research report, 2006-09-05)
   Siktemålet med rapporten er å lette overgangen til en ny utgave av "Prosesskode - 2". Rapporten veileder om sentrale temaer i de viktigste standardene som Prosesskodens betongbestemmelser er basert på, NS 3465 og NS-EN ...
  • Betong regelverk : standarder og prosesskode-2 prosess 84 

   Kompen, Reidar (Teknologirapport;2555, Research report, 2009-03-24)
   Rapporten er et sammenbundet kurskompendium til bruk for interne kurs i Statens vegvesens regioner våren 2009. Rapporten i seg selv inngår IKKE i regelverket, og skal ikke legges til grunn ved tolkning av standarder, ...