Now showing items 1024-1043 of 3532

  • Frostmengder i vegtunneler 

   Pedersen, Knut Borge (Intern rapport;2301, Research report, 2002-10-22)
   Pedersen og Iversen har målt frostmengder i ulike vegtunneler gjennom flere år og disse er satt sammen til dimensjoneringsdiagrammer. Frostinntrengningen i vegtunneler er klassifisert i 4 hovedgrupper: a) horisontale ...
  • Frostnedtrengning i tunnelsåle: måleteknikk og eksempler på data 

   Enoksen, Adler (Intern rapport;2332, Research report, 2003-09-22)
   Rapporten beskriver måleteknikk for registrering av frostnedtrengning i vegfundament og såle i tunneler. Frostnedtrengningen registreres ved hjelp av temperaturfølere med loggere, og dataene hentes ut periodevis og ...
  • Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014 

   Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al. (Statens vegvesens rapporter;338, Report, 2013-03)
   Denne rapporten ble utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i perioden september 2012 til mars 2013. Arbeidet hadde sin forankring i etatsprogrammet "Varige veger". Rapporten inneholder forslag til nødvendig ...
  • Frostsikring med skumglassgranulat: forsøk på fv. 133 i Sigdal i 1998 

   Voldseth, Svein; Refsdal, Geir; Statens vegvesen Buskerud (Laboratorieserien;103, Research report, 2000-04)
   Rapporten omhandler frostsikring med skumglassgranulat på fv. 133 i Sigdal, Buskerud, høsten 1998. Dette er en veg som har mye telehiv. Frostsikringen er utført på 4 delstrekninger på tilsammen 205 m. Frostsikringen er ...
  • Frønesbrua 

   Utbygging (Report, 2022)
   Frønesbrua er et utviklingsprosjekt som skal vise at automatisert produksjon med lasersveis kan gi både kvalitetsmessig, økonomiske og miljømessige gevinster på produksjon av store stålkonstruksjoner til norske flytebruer ...
  • Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre 

   Davik, Kjell Inge; Bhasin, Rajinder; Kveldsvik, Vidar (Intern rapport;2261, Research report, 2002-02-25)
   Formålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens ...
  • Fullskala brannforsøk 100 MW brannsikret PE-skum 

   Buvik, Harald (Teknologirapport;2488, Research report, 2007-05-21)
   6. september 2006 ble det gjennomført fullskala brannforsøk på et 22 m langt felt som var oppsatt med nymonterte PE-skumplater beskyttet med 80 mm tykt nettarmert sprøytebetonglag tilsatt 2 kg PP-fiber pr.m³. Dette tilsvarer ...
  • Fullskala brannforsøk 50 MW brannsikret PE skum 

   Buvik, Harald (Teknologirapport;2487, Research report, 2007-05-15)
   24. mai 2006 ble det gjennomført fullskala brannforsøk på et 15 m langt felt med gammelt PE-skum beskyttet med sprøytebetong. Sprøytebetongen ble sprøytet i oktober 2005 og er tilsatt 2 kg PP-fiber samt 50 kg stålfiber per ...
  • Fullskalamålinger på store fleksible stålrør brukt som løsmassetunneler 

   Vaslestad, Jan (Intern rapport;1360, Research report, 1987-12)
   Artikkelen omhandler instrumentering av Nordens største stålrør som ble bygd på Dovre i 1985. Instrumenteringen omfattet jordtrykksmålinger, spenningsmålinger og deformasjonsmålinger.
  • Fundamentering på berg 

   Pedersen, Knut Borge (Intern rapport;2360, Research report, 2004-07-21)
   Det finnes lite systematisk litteratur om fagområdet på berg. Vanligvis er det ikke noe stort problem her i landet da de aller fleste av våre bergarter ligger i området sterk bergart til ekstremt sterk bergart eller en ...
  • Fundamentering på fyllinger av Ekspandert polystyren 10 års- erfaring 

   Aabøe, Roald; Braathen, Anne (Intern rapport/Vegdirektoratet;2140, Report, 2000-02)
   Etter metoden med bruk av Ekspandert polystyren (EPS) som lett fyllmasse ble introdusert for nærmere 30 år siden i Norge har det siste 10 året ført både til økt bruk internasjonalt og til introduksjon av stadig flere ...
  • Funksjonskontrakt på lavtrafikkveg: rv. 169, Stensrud-Midtskog, Akershus: 1994-1999 

   Wulvik, Eirik; Simonsen, Ottar; Johansen, Johnny M.; Evensen, Ragnar; Greger, Bjørn (Publikasjon;95, Research report, 2000-06)
   Rv. 169, Stensrud - Midtskog, representerer den første parsellvise funksjonskontrakten for vegdekker i Akershus. Kontrakten ble inngått mellom Statens vegvesen Akershus og Veidekke Asfalt i 1994 og hadde 5 års avtaleperiode. ...
  • Funksjonskontrakter for asfaltarbeider : sluttrapport fra arbeidsgruppe 2008-2009 

   Johansen, Rolf; Evensen, Ragnar (Teknologirapport;2585, Research report, 2009-12-20)
   Strategigruppen for asfalt og vegmerking satte 4. januar 2008 ned en arbeidsgruppe som skulle se på hvilket forbedringspotensial som ligger i funksjonskontraktene for asfaltdekker. Arbeidet avdekket behov for mer kunnskap ...
  • Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

   Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...
  • Furuland bru: fullskala belastningsforsøk på stålhvelv 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Bruun, Hermann (Intern rapport;2119, Research report, 2000-09)
   For å verifisere dimensjoneringsforutsetningene for brua, samt for å gi et bedre dimensjoneringsgrunnlag for lignende konstruksjoner i framtida er det høsten 1999 utført et fullskala belastningsforsøk. Målet med forsøket ...
  • Fv. 58 Vassenden: Stagforankret støttemur. Instrumentering og målinger 

   Johansen, Tor Helge (Intern rapport;2230, Research report, 2001-08)
   Denne rapporten tar for seg valg av måleutstyr, montering av dette, samt måleresultater til og med august 2000.
  • Fv.172, Oppland : En vurdering og sammenligning av vedlikehold kontra bygging av ny veg 

   Stenbakken, Eirik Eng; Martinsen, Jone Hartvik (Bachelor thesis, 2018)
   Gjennom de siste årene har det vært et økt fokus på vegvedlikehold i den norske samferdselssektoren. Det høye vedlikeholdsetterslepet skal ned, og vegkapitalen må styrkes. Fv.172 i Oppland strekker seg fra Bråstadberget ...
  • Fv72 Dunserud – Fv73 Kongsbergveien: Omklassifisering av fylkesveg til kommunal veg 

   Danilina, Daria (Bachelor thesis, 2017)
   Eksisterende delen av Fv72 mellom Dunserud kryss og Fv73 kryss i Øvre Eiker kommune skal omklassifiseres til en kommunal veg. Før omklassifisering må vegen oppfylle tekniske krav i samsvar med retningslinjer gitt av ...
  • Fylkesvegene i Region øst: nytt vegnett fra 2010 - en utfordring 

   Auke, Anette Østenstad; Vines, Terje Kjetil; Nygård, Knut Inge (Rapport/Teknologiavdelingen;2605, Research report, 2009-05-29)
   Rapporten beskriver det nye vegnettet og presenterer noen av de mest sentrale problemstillingene.
  • Fylkesvis kartlegging av alléer 

   Statens vegvesen Region øst (Dataset, 2016)
   Tradisjonen med alléer langs norske veier har det til nå vært satt lite fokus på. Behovet for kartlegging, utarbeiding av veiledningsmateriell og kompetanseheving er stort for Statens vegvesen og andre veiholdere - både ...